Nacházíte se zde: Úvod » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola, Rýmařov Školní náměstí 1, příspěvková organizace, se sídlem Školní náměstí 206/1, 795 01 Rýmařov, IČO: 60802561 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

  • Správce, zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Dobu uchovávání určuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictí a spisové službě.

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Správcem
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané název organizace jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů název organizace
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Správci
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jobman, s.r.o.
se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00,
IČO: 27177726,
doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,
email: dpo@dpohotline.cz,
telefon: +420 910 120 377,
datová schránka: tkyd8fz

Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali e-mailu.

Nacházíte se zde: Úvod » Ochrana osobních údajů